Jesteś tutaj: Start / Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

                                                Częstochowa, dn. 29.01.2021 r.

Szkoła Podstawowa nr 53

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Marii Skłodowskiej- Curie                                                                                                                                               

42-229 Częstochowa                                                                                                                                                                

ul. Władysława Orkana 95/109

 

Zapytanie ofertowe

dotyczy realizacji Budżetu Obywatelskiego:Zad. 593 „Dzielnicowy punkt nauki języków obcych  i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Częstochowie.

I. ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej- Curie     w Częstochowie                                                                                                                                

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu multimedialnego wraz z montażem i dostawą do siedziby zamawiającego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania załącznik nr 2 .

            Oferta powinna:

            - być opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - być podpisana czytelnie przez wykonawcę,

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.         Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sp53@edukacja.czestochowa.pl,   poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej- Curie, 42-229 Częstochowa  ul. Orkana 95/109

do dnia 12.02.2021 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia  z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2.  Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 15.02.2021 r. , a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Andrzej Szostek – dyrektor szkoły pod numerem telefonu 34 363 38 60 oraz adresem email: sp53@edukacja.czestochowa.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

nr 1 – specyfikacja techniczna sprzętu

nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 1

Do oferty „Dzielnicowy punkt nauki języków obcych i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.”

Minimalny zakres  parametrów  proponowanego sprzętu

1. Monitor interaktywny  na Androidzie z OPS oraz Windows 10-   1 szt

PARAMETRY:

Przekątna 55"

Rozdzielczość panelu 1.920 x 1.080

Panel    55" LED LG

Jasność 350 cd/m2

Kontrast 1200:1

Czas reakcji 6 ms

Format obrazu 16:9

Wyświetlane kolory       16.7 mln

Kąt widzenia     178˚ / 178˚

Typ podświetlenia LED

Wejścia video A/V (mini jack 3.5 mm)

Composite (CVBS)

HDMI (3x)

VGA (3x)

Wyjścia wideo VGA (D-Sub15)

Wejścia audio 3 x mini jack 3.5 mm

Wyjście audio Mini jack 3.5 mm

Porty komunikacyjne RJ-45

RS232

USB (x4)

Połączenie z komputerem         USB

Głośniki 2 x 10 W

Zużycie prądu (Min./Max.) max. 200 W

OPS

min. I3

Windows  10

2. Komputery AIO z Windows 10 – 24 szt

Dane Techniczne:

Procesor :AMD A6-9220

Ekran: Przekątna 21 cali

Pamięć Ram : 4 GB

Dysk twardy: min 1 TB

Klawiatura  i Mysz

Oprogramowanie: Windows 10

3.  Oprogramowanie do nauki języków obcych : Angielski 5 szt

4. Oprogramowanie do nauki języków obcych : Niemiecki  5 szt

5. Oprogramowanie do nauki języków obcych : Rosyjskiego 5 szt

12. Cykl szkoleń dla seniorów z podstaw wykorzystania komputerów.

Doświadczenie osoby prowadzącej :min. 1200 h zajęć dla seniorów o podobnej tematyce. Wykształcenie pedagogiczne

13. Oprogramowanie do kontroli komputerów AIO przez nauczyciela.

14. Krzesła 24 szt.

Certyfikat użytkowania w Jednostkach Szkolnych

15. Stoły Szkolne 24 szt.

Certyfikat użytkowania w Jednostkach Szkolnych

16. Serwer Plików 1 szt

Min. 4 Tb

17. Słuchawki profesjonalne – 24 szt

Profesjonalne słuchawki do nauki języków

18. Laptopy edukacyjne

Procesor: Intel Celeron N4000 min 1.1 GHz / 2.6 GHz

Pamięć RAM: 4 GB

Dysk twardy: SSD min 256 GB

Oprogramowanie: Windows 10

19. Program Office – 1 szt.

 

Załącznik nr 2

 

………….. ….dn…………...

 

 

Formularz ofertowy

„Dzielnicowy punkt nauki języków obcych i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie dla dzielnicy Wrzosowiak

 

 

Nazwa firmy: …………………………….

 

Adres: ……………………………………………..

 

NIP: ………………………………………………..

tel. ……………………………………………….

 

Oferuję dostawę sprzętu multimedialnego w następujących cenach:

 

Lp.

Elementy zestawów

ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Wartość brutto

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

Łączna cena oferowanego sprzętu:

 

netto …………………...  VAT  …………….. %

 

brutto ………………………...  zł

 

Termin realizacji zamówienia …..… dni od dnia podpisania umowy.

Okres związania ofertą: ……………... dni.

 

…………………………………..

Podpis i pieczęć firmowa