Jesteś tutaj: Start

Strona główna

    WITAMY W SP53

 1% 

-----> Zostań uczniem naszej szkoły

----->

#Aktywna Wiosna

#Akcja"Szczepimy się"

    Szanowni Państwo

 Zgodnie z zaleceniem MEiN dotyczącym szczepień uczniów przekazujemy Państwu materiał dotyczący szczepień opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Pakiet o charakterze edukacyjnym zawiera:

 • filmy edukacyjne (dla starszych uczniów szkół podstawowych oraz dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych). Filmy odwołują się do profilaktyki zdrowotnej oraz znaczenia zdrowia. W atrakcyjny dla odbiorców sposób omówiona została historia wynalezienia szczepionki, istota jej działania oraz wpływ na choroby zakaźne, które mogą być zwalczane dzięki szczepieniom. Uczniowie poznają też konsekwencje związane z ryzykiem braku szczepień. Materiały mogą być też z powodzeniem wykorzystane na spotkaniach z rodzicami;

film edukacyjny – uczniowie klas IV-VIII https://www.youtube.com/watch?v=G7FHQgzgMH8

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi szczepień.

Informujemy także, że szkoła może zorganizować szczepienia nie tylko dla Uczniów, ale także dla Rodziców i Rodzin Uczniów. Osoby zainteresowane mogą deklarować chęć zaszczepienia poprzez wypełnienie zgody.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat szkoły.

 Kliknij powyżej w aktywny Link-Akcja Szczepimy się

 

Artykuły

Regulamin Powiatowego Konkursu Literackiego „Piękno Kresów słowem malowane”

2021-09-26

Organizatorzy Konkursu:

Wydział Edukacji  Urzędu Miasta Częstochowy,

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie,

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie.

            1.    Konkurs stanowi element projektu „ … a serce zostało na Kresach”.

           2.    Przedmiotem konkursu jest wypowiedź literacka w formie opowiadania z elementami opisu   lub utwór poetycki (wiersz), inspirowane dziełami polskich pisarzy i poetów, związanych                           z Kresami.

           3.    Cele konkursu:

           - poszerzanie wiedzy na temat pisarzy i poetów z Kresów, zakorzenionych

              w dziedzictwie swej ziemi rodzinnej,

           - rozwijanie zainteresowań literackich,

           - doskonalenie umiejętności korzystania z dorobku literatury.

          4.    Uczestnictwo w konkursie i zgłoszenia.

1)    Konkurs adresowany jest do uczniów klas: VI, VII, VIII szkół podstawowych   oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

2)    Praca konkursowa powinna zostać dostarczona Organizatorowi w formie wydruku komputerowego do  19.12.2021 r.

3)    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21.01.2022 r.

4)    Uczestnicy zobowiązani są do przesłania pracy konkursowej drogą pocztową   lub dostarczenia jej osobiście do sekretariatu szkoły do 19 grudnia 2021 r. wraz z kartą zgłoszenia (zał.1) oraz oświadczeniem zgody rodziców/prawnych  opiekunów na udział  w konkursie (zał. 2).         

5)    O  terminie   przyjęcia   prac   konkursowych nadsyłanych pocztą decyduje data na stemplu pocztowym.

Adres sekretariatu szkoły:

Szkoła  Podstawowa nr 53 w z Oddziałami Integracyjnym

im. Marii Skłodowskiej - Curie

ul. Orkana 95 / 109

42 - 229 Częstochowa

z dopiskiem „Piękno Kresów słowem malowane”

 

    5. Wymagania konkursowe:

        1) Wymagania edytorskie:

            - tekst: czcionka Times New Roman, rozmiar 14, 

            - maksymalna liczba stron 6 w formacie A 4,  interlinia 1,5 wiersza,

            - marginesy – wszystkie 2,5 cm.

        2) Wymagania merytoryczne

           Zadaniem uczestnika konkursu „Piękno Kresów słowem malowane” jest napisanie samodzielnie opowiadania z elementami opisu lub wiersza, ze szczególnym uwzględnieniem własnej wrażliwości, umiejętności odkrywania  piękna otaczającej rzeczywistości, przywiązania do miejsca urodzenia  i zamieszkania, czyli do tak zwanej „małej ojczyzny”.

  6. Rozstrzygnięcie konkursu.

      1)  Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach:

           kategoria I  - uczniowie szkół podstawowych klas: VI, VII, VIII,

           kategoria II  - młodzież szkół ponadpodstawowych.

      2)   Kryteria oceniania:

             - zgodność pracy z tematem,

             - styl wypowiedzi  odpowiedni do jej treści i formy,

             - poprawność merytoryczna i stylistyczna,

             - samodzielność (oryginalność) treści pracy.

7.    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1)    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

 1. adres do korespondencji: ul. Władysława Orkana 95/109, 42 – 229 Częstochowa ,
 2. numer telefonu: tel 34 363 38 60; 34 363 49 92,
 3. adres e-mail: sp53@edukacja.czestochowa.pl

2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3)    Dane osobowe podane przez uczestnika w Karcie zgłoszenia do konkursu lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac                        na stronie internetowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu określonego w pkt. 3) Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

5)    Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.

6)    Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

7)        Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do sprzeciwu;
 6. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

8)        Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Prawa autorskie i inne

Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji.

Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie oznacza zgodę na publikację pracy  wraz  z imieniem   i nazwiskiem autora na stronie internetowej organizatora:  www.sp53.edu.czestochowa.pl

  9. Postanowienia końcowe

1)    Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

2)    Przesłanie wypełnionego formularza konkursowego jest jednoznaczne z pełną   akceptacją regulaminu.

3)    Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Pozostają do dyspozycji Organizatora konkursu.  

4)    Każdy uczestnik konkursu nadsyłając pracę, zgadza się na zamieszczenie jej kopii na stronach internetowych Organizatora.

1)   przeprowadzi   komisja   konkursowa   powołana   przez   Organizatora.  Komisja będzie odpowiadać za czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu.

2)   Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:kategoria I  - uczniowie szkół podstawowych  i gimnazjów w wieku

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 ORGANIZATORZY

  Koordynator Konkursu: p. Teresa Majchrzak – nauczyciel SP 53

Regulamin Powiatowego Konkursu Piosenki Kresowej „...a serce zostało na Kresach”

2021-09-26

Organizatorzy Konkursu:

-          Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy,

-          Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curiew Częstochowie,

-        Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie.

 1. 1.    Cele konkursu:

-               ocalenie od zapomnienia twórczości w dziedzinie piosenki, stanowiących niepowtarzalną kulturę Lwowa i Kresów Wschodnich,

-          pogłębianie wiedzy historycznej, zachowanie pamięci o twórcach tej kultury,

-          kształtowanie pozytywnych emocji i postaw wśród młodzieży poprzez edukację muzyczną.

 

 1. 2.    Do udziału w konkursie zapraszamy:

 - dzieci przedszkolne,                                                                                                                 

  - uczniów klas I-III,                                                                                                                               

- uczniów klas IV-VI,                                                                                                                             

- uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych,

- uczniów szkół ponadpodstawowych.

 1. 3.    W konkursie mogą wziąć udział reprezentacje szkół w kategoriach:

- solista,

- zespół (max. 5 osób).

Szkołę może reprezentować jeden solista i jeden zespół.

 

 1. 4.    Etap realizacji konkursu:

     1)  Eliminacje szkolne należy przeprowadzić do 30 października 2021 r.

2)    Przesłanie kart zgłoszeniowych (zał. 1) wraz z oświadczeniem zgody  rodziców/

 prawnych opiekunów na udział w konkursie (zał. 2) do 15 listopada 2021rna adres mailowy: sp53@edukacja.czestochowa.pl  lub dostarczenie do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami  Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-  Curie     w Częstochowie, ul. Orkana 95/109, telefon: 34 363 38 60

W temacie maila zgłoszeniowego należy wpisać: Konkurs Piosenki Kresowej  „...a serce zostało na Kresach”

3)   Uczestnicy nagrywają swoją interpretację wybranego utworu muzycznego, a następnie zapisują ją w pliku wideo w jednym z następujących formatów: MP4, AVI, WMV. Nagrany odpowiednio plik video uczestnicy przesyłają za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sp53@edukacja.czestochowa.pl   do dnia 30 listopada 2021.

4)    Wykonawca prezentuje 1 piosenkę z załączonej do regulaminu listy piosenek kresowych lub wybraną przez nauczyciela (zał. 3).

5)    Jury oceniać będzie:

-      dobór repertuaru,

-      czystość intonacji,

-      poprawną dykcję,

-      interpretację,

-      ogólny wyraz artystyczny.

6)     O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatorów. Podsumowanie projektu odbędzie się w kwietniu 2022r. Zwycięzcy zostaną poinformowani o dokładnym czasie i miejscu uroczystości.

 1. 5.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1)    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

 1. adres do korespondencji: ul. Władysława Orkana 95/109, 42 – 229 Częstochowa ,
 2. numer telefonu: tel 34 363 38 60; 34 363 49 92,
 3. adres e-mail: sp53@edukacja.czestochowa.pl

2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3)    Dane osobowe podane przez uczestnika w Karcie zgłoszenia do konkursu lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja   przeprowadzenie Konkursu oraz publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu określonego w pkt. 3) Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

5)    Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.

6)    Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny  do realizacji celu określonego w pkt. 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

7)        Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do sprzeciwu;
 6. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

8)        Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. 6.  Prawa autorskie i inne

Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe  do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji.Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie oznacza zgodę na publikację pracy wraz z imieniem  i nazwiskiem autora na stronie internetowej organizatora: www.sp53.edu.czestochowa.pl

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 DO UDZIAŁU W KONKURSIE

ORGANIZATORZY

 

Koordynator Konkursu: p. Małgorzata Zabłocka – nauczyciel SP 53

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego „PIĘKNO KRESÓW” w ramach projektu „...a serce zostało na Kresach”

2021-09-26

Organizator Konkursu:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie

w Częstochowie

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie

1. Cele Konkursu:

 • pielęgnowanie pamięci o tradycji i kulturze polskich Kresów,
 • budowanie poczucia patriotyzmu od najmłodszych lat,
 • zainteresowanie kresową sztuka ludową,
 • popularyzacja piękna pejzaży kresowych,
 • wzmacnianie świadomości wartości dziedzictwa narodowego, inspirowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do wyrażania swoich uczuć w twórczości  plastycznej.

2. Prace przysyłamy w 5 kategoriach wiekowych, uwzględniając podane tematy

 • KATEGORIA I  ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE - DZIECI LAT 4-6

Temat : „Kwiatowe ornamenty kresowe”- kolorowanka

Zadaniem dziecka jest wypełnienie kolorem  (kredki, flamastry) wzoru ornamentu kresowego. Przykładowe wzory dołączone są do regulaminu w załączniku - zał. 3. Uczestnik może również wykonać kolorowankę według własnego pomysłu, inspirując się wzorami ludowymi z Kresów.

Każda placówka może przysłać max 10 prac – kolorowanek.

 • KATEGORIA II KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Temat : „Kwiatowe ornamenty kresowe”

Zadaniem uczestników jest namalowanie lub narysowanie dowolną techniką  rysunkową  lub malarską wzorów kwiatowych zapożyczonych z ludowych ornamentów kresowych. Kwiaty należy namalować na okrągłych lub prostokątnych talerzykach papierowych.

 • KATEGORIA III    KLASY 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 • KATEGORIA IV    KLASY 7-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 • KATEGORIA V     SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Temat: „ Kresowe pejzaże w malarstwie”

Prace konkursowe zgodne z tytułem konkursu należy wykonać farbami, pastelami suchymi (konieczne utrwalenie pracy) lub olejnymi na kartkach formatu A-3.

Z TYŁU KAŻDEJ PRACY KONKURSOWEJ  należy umieścić wypełnioną kartę zgłoszenia  (zał. 1). Do pracy należy dopiąć uzupełnioną kartę z oświadczeniem zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie (zał. 2).

           Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub wysłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie  ul. Orkana 95/109, 42-229 Częstochowa do dnia 30 listopada 2021

          3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1)    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

1.         adres do korespondencji: ul. Władysława Orkana 95/109, 42 – 229 Częstochowa ,

2.         numer telefonu: tel 34 363 38 60; 34 363 49 92,

3.         adres e-mail: sp53@edukacja.czestochowa.pl

2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3)    Dane osobowe podane przez uczestnika w Karcie zgłoszenia do konkursu lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja   i przeprowadzenie Konkursu oraz publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu określonego w pkt. 3) Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

5)    Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.

6)    Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny  do realizacji celu określonego w pkt. 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

7)        Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

1.         dostępu do swoich danych;

2.         sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3.         ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.         usunięcia danych osobowych;

5.         prawo do sprzeciwu;

6.         wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,   00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

8)        Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

      4.   Prawa autorskie i inne

Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe  do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji.

Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie oznacza zgodę na publikację pracy wraz z imieniem  i nazwiskiem autora na stronie internetowej organizatora: www.sp53.edu.czestochowa.pl

      5. Prace zostaną ocenione przez powołane przez organizatorów jury.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach wynikających z Regulaminu Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (D.U. poz. 1000). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowaniapracami w celu ich ekspozycji na wystawach pokonkursowych. Prace przechodzą na własność organizatora.

          6. Nagrodzenie laureatów nastąpi w kwietniu 2022 r.. Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną powiadomieni i zaproszeni telefonicznie.

 

Koordynator konkursu

Anna Langier, Justyna Depta

Regulamin Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji lwowskiej i kresowej” w ramach projektu „...a serce zostało na Kresach” Organizatorzy Konkursu:

2021-09-26

Organizatorzy Konkursu:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy,

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnym im. Marii   Skłodowskiej - Curie  w Częstochowie,

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie.

 1. 1.    Cele konkursu:
 • popularyzacja poezji Lwowa i Kresów,
 • pielęgnowanie pamięci o tradycji i kulturze polskich Kresów,
 • budowanie poczucia patriotyzmu od najmłodszych lat,
 • wzmacnianie świadomości wartości dziedzictwa narodowego,
 • inspirowanie recytatorów do poszukiwań interpretacyjnych poezji,
 • szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa,
 • promowanie utalentowanej młodzieży,
 • integracja młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 1. 2.     Założenia konkursowe:

1)   Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych  i ponadpodstawowych.

2)   Szkoła    może    zgłosić    do    udziału    w    konkursie    nie    więcej    niż    dwoje uczestników.

3)   Uczniowie będą rywalizowali w trzech kategoriach:

-   I kategoria: uczniowie klas 1-3,

-   II kategoria: uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej,

-   III kategoria: uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej,

-   IV kategoria: uczniowie szkoły ponadpodstawowej.

4)   Uczestnicy konkursu przygotowują do recytacji utwór o tematyce lwowskiej   i kresowej, czas recytacji nie może przekroczyć 5 minut.

5)   Uczestników konkursu ocenia jury, w skład którego wchodzą wyznaczeni  przez organizatorów konkursu przedstawiciele. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

6)   Jury dokona oceny recytacji według następujących kryteriów:

- dobór repertuaru i jego dostosowanie do warunków recytatorskich wykonawcy,

-   kultura słowa,

-   oryginalność interpretacji,

-   ogólne wrażenie artystyczne.

7)   Organizatorzy zobowiązują szkoły do przeprowadzenia wewnątrzszkolnych eliminacji. Warunkiem uczestnictwa w II etapie konkursu jest przesłanie uzupełnionej karty zgłoszenia (zał.1) i oświadczenia zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział  w konkursie (zał. 2)  na adres e-mail: sp53@edukacja.czestochowa.pl                                          lub dostarczenie do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnym im. Marii   Skłodowskiej   – Curie    w   Częstochowie,     ul.   Orkana   95/109 do dnia: 15 listopada 2021r.

8)    Informacje   o    konkursie,    regulamin    z    kartami    zgłoszeniowymi i załącznikami do konkursu, szczegółowy harmonogram będą dostępne  na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi           im. Marii Skłodowskiej - Curie    w Częstochowie http://sp53.edu.czestochowa.pl/.

 1. 3.    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1)    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez: 

 1. adres do korespondencji: ul. Władysława Orkana 95/109, 42 – 229 Częstochowa ,
 2. numer telefonu: tel 34 363 38 60; 34 363 49 92,
 3. adres e-mail: sp53@edukacja.czestochowa.pl

2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3)    Dane osobowe podane przez uczestnika w Karcie zgłoszenia do konkursu lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu określonego w pkt. 3) Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

5)    Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne                            dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.

6)    Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

7)        Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do sprzeciwu;
 6. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

8)        Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. 4.    Prawa autorskie i inne.

Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji.

Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie oznacza zgodę na publikację pracy  wraz z imieniem i nazwiskiem autora na stronie internetowej organizatora: www.sp53.edu.czestochowa.pl

 1. 5.    Terminy:

1)        Przeprowadzenie wewnątrzszkolnych eliminacji do dnia 30 października 2021r.

2)      Przesłanie kart zgłoszeniowych (zał. 1) wraz z oświadczeniem rodziców

   /prawnych opiekunów na udział w konkursie (zał. 2) do 15 listopada 2021r. na adres-mailowy: sp53@edukacja.czestochowa.pl lub dostarczenie do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnym im. Marii Skłodowskiej - Curie  w Częstochowie, ul. Orkana 95/109.

W temacie maila zgłoszeniowego należy wpisać:

Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji lwowskiej i kresowej”.

3)        Uczestnicy nagrywają swoją interpretację wybranego utworu poetyckiego,  a następnie zapisują ją w pliku wideo w jednym z następujących formatów: MP4, AVI, WMV. Nagrany odpowiednio plik video uczestnicy przesyłają za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sp53@edukacja.czestochowa.pl do dnia 15 grudnia.

4)        Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i uroczyste podsumowanie Projektu  „…a serce zostało na Kresach” odbędzie  się  w kwietniu 2022 r. Laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni i zaproszeni telefonicznie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 DO UDZIAŁU W KONKURSIE

ORGANIZATORZY

 

Koordynator Konkursu – p. Alicja Ostalska – nauczyciel SP 53

 

Regulamin Powiatowego Konkursu na Prezentację Multimedialną „Czasy, ludzie, miejsca – Polskość na Kresach” w ramach projektu „… a serce zostało na Kresach”.

2021-09-26
 1. 1.  Organizatorzy Konkursu:

  Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy,

        Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnym im. Marii       Skłodowskiej - Curie    w Częstochowie,

        Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie.

 1. 2.    Przedmiotem Konkursu jest przygotowania prezentacji multimedialnej dotyczącej jednego z wybranych zagadnień:
 • Wielcy Polacy na Kresach Wschodnich.
 • Polskie zabytki sakralne oraz rezydencje polskie na Kresach Wschodnich.
 • Orlęta Lwowskie – walki o Lwów.
 • Kultura Polska na Kresach Wschodnich.
 1. 3.    Cele Konkursu:
 • popularyzacja wśród uczniów wiedzy o wybitnych Polakach pochodzących

 z Kresów, ich losów i działalności,

 • budowanie świadomości na temat udziału Kresów i Kresowiaków w rozwoju historii i kultury polskiej,
 • kształtowanie szacunku wobec dokonań naszych przodków, mieszkańców Kresów,
 • ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi związanych z Kresami,
 • motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informatycznej.
 1. 4.    Uczestnictwo w Konkursie i zgłoszenia
 • Uczestnikami Konkursu może być jedna osoba lub zespół uczniów z danej szkoły liczący dwie osoby.
 • Organizatorzy Konkursu zobowiązują szkoły do przeprowadzenia wewnątrzszkolnych eliminacji.
 • Uczestnik Konkursu może złożyć najwyżej jedną pracę konkursową w danej kategorii.

Uczestnicy zobowiązani są do przesłania pracy konkursowej na adres e-mail sp53@edukacja.czestochowa.pl z dopiskiem „Konkurs na prezentację multimedialną”   do dnia 31 stycznia 2022r.  oraz scan: karty zgłoszenia (zał.1), oświadczenia zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie (zał.2).

 1. 5.    Przygotowanie prezentacji multimedialnej
 • Prezentacja powinna być wykonana w wybranym programie do tworzenia prezentacji,

a następnie zapisana w pliku źródłowym (*.ppt,*.pptx).

 • Maksymalna liczba slajdów – 15.
 • Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia lub  uczniów.
 • Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana.
 1. 6.    Komisja Konkursowa
 • Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 • Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6

Kategoria II  - uczniowie szkól podstawowych klasy 7-8

Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych (szkoły licealne, technika, szkoły branżowe)

 • W każdej kategorii zostaną przyznane 1,2,3 miejsca.
 1. 7.    Prace uczestników Konkursu będą ocenianie według następujących kryteriów
 • Zgodność z tematem, umiejętność doboru i analizy materiału źródłowego,  zamieszczenie bibliografii  (0-5 pkt.).
 • Wykorzystywanie niepublikowanych wcześniej dokumentów, wspomnień, fotografii (0-5 pkt.).
 • Wartość poznawczo – merytoryczna, oryginalne i twórcze podejście do tematu (0 – 5 pkt.).
 • Walory estetyczne pracy, poprawność stylistyczna i ortograficzna ( 0-5 pkt.).
 • Dopuszcza się ocenianie prac w skali punktowej. Uczeń/zespół uczniów może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
 • W przypadku rozbieżności ocen przewodniczący komisji może zarządzić powtórną ocenę pracy.
 1. 8.    Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 11 lutego 2022 r. Lista autorów zwycięskich prac konkursowych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej

nr 53: sp53@edukacja.czestochowa.pl.

 1. 9.    O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu 2022 r. podczas uroczystego podsumowania projektu.

 1. 10.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1)    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

 1. adres do korespondencji: ul. Władysława Orkana 95/109, 42 – 229 Częstochowa ,
 2. numer telefonu: tel 34 363 38 60; 34 363 49 92,
 3. adres e-mail: sp53@edukacja.czestochowa.pl

2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3)    Dane osobowe podane przez uczestnika w Karcie zgłoszenia do konkursu lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja   i przeprowadzenie Konkursu oraz publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu określonego w pkt. 3) Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

5)    Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.

6)    Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędnydo realizacji celu określonego w pkt. 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

7)        Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do sprzeciwu;
 6. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

8)        Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. 11.  Prawa autorskie i inne

Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe   do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji.

Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie oznacza zgodę na publikację pracy wraz z imieniem i nazwiskiem autora na stronie internetowej organizatora: www.sp53.edu.czestochowa.pl

 1. 12.  Postanowienia końcowe
 • Przystępując do Konkursu, uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Przesłanie wypełnionych załączników konkursowych jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Pozostają do dyspozycji Organizatora Konkursu.
 • Każdy uczestnik konkursu, nadsyłając pracę, zgadza się na zamieszczenie jej kopii na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystanie jej przy produkcji i rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w treści niniejszego regulaminu i aktualizacji jego brzmienia na swoich stronach internetowych.

 

Koordynatorzy:               Agnieszka Czubat, Agnieszka Szczepaniak – nauczyciele historii

                                       Klaudia Danek – nauczyciel języka niemieckiego i informatyki

XIII Wojewódzki Konkurs Poetycki "Pamięci Haliny Poświatowskiej"

2021-09-23

Podobnie, jak w latach ubiegłych, serdecznie zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim "Pamięci Haliny Poświatowskiej". To już trzynasta edycja konkursu i podobnie, jak w roku ubiegłym ze względu na pandemię Koronawirusa odbędzie się ona w formie zdalnej. 

Do udziału zachęcamy uczniów klas 4 - 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestnika (do 3 osób ze szkoły) jest napisanie tekstu poetyckiego poświęconego Poetce lub zainspirowanego Jej twórczością. Zgłoszenia udziału prosimy przesłać do 4 października.

Regulamin Konkursu:
 
 
Zapraszamy do udziału w konkursie:

Monika Łukasiewicz, Miłosława Pasternak, Izabela Sitek, Renata Sowada, nauczycielki SP 53. Kontakt z organizatorami: e-mail: rsowada@sp53czestochowa.onmicrosoft.com; tel. 603 210 490.

Narodowy Dzień Sportu

2021-09-22

W dniach 9-10.09.2021r. w naszej szkole obchodzony był Narodowy Dzień Sportu.

 

Narodowy Dzień Sportu to inicjatywa społeczna, której celem jest promowanie aktywności, zdrowego trybu życia, sportu i różnych dyscyplin sportowych. Projekt jest wspierany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a także przez marszałków prawie wszystkich województw, Polski Komitet Olimpijski i Paraolimpijski.

 

Celem projektu jest popularyzacja sportu oraz stworzenie możliwości do poznania i spróbowania swoich sił w nieznanych dotąd dyscyplinach. Dzięki wydarzeniu dzieci mają możliwość rozwijania swoich pasji.

 

W tych dniach cała społeczność uczniowska uczestniczyła w ciekawych zajęciach sportowych . Rozegrane zostały mecze w unihokeja, rzucankę siatkarską. Uczniowie sprawdzali swoje umiejętności na torze przeszkód oraz w wyścigach rzędów. Rywalizowali w biegach sztafetowych i przeciąganiu liny. Brali udział w rozgrywkach w kapsle i kręgle.

 

Narodowy Dzień Sportu -to nie tylko sportowa rywalizacja to przede wszystkim dobra zabawa.

 

 

 

Film  Galeria zdjęć  Galeria zdjęć

Międzynarodowy Dzień Kropki

2021-09-18

Dnia 15 września uczniowie klas młodszych wzięli udział w Międzynarodowym Dniu Kropki zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski Klas Młodszych. Był to dzień kreatywności, odwagi i zabawy, który wspaniale pomógł  dzieciom odkrywać talenty, poznawać swoje mocne strony, pobudzać wyobraźnię. Dzień Kropki stał się świetną okazją do wspólnej zabawy. Motywem przewodnim i inspiracją w podejmowanych przez uczniów zadaniach była kropka. W wielu klasach powstały wyjątkowe kropkowe dzieła sztuki. Uczniowie korzystając z pięknej pogody prezentowali swoje pomysły również na otwartej przestrzeni przed budynkiem szkolnym. Z rozmachem angażowali się w kolejne zadania. Dzień Kropki przyniósł wszystkim wiele radości, fantastycznej zabawy w gronie rówieśników, stał się także inspiracją do wielu różnorodnych działań. Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywną postawę i zaangażowanie.

Galeria zdjęć                                                                                                                                    SKM

Olimpiada Razem 2021

2021-09-14

Dnia 10 września 2021roku  klasa 3a wraz z nauczycielami p. Anną Dziubczyk i p. Marylą Dutkiewicz-Vogel brała udział w XIX Integracyjnym Mitingu LA  ,, Olimpiada Razem 2021”. Impreza odbyła się na stadionie  MOSIR w Częstochowie.

Celem mitingu było:

- krzewienie idei olimpijskiej,

- równe traktowanie wszystkich uczestników bez względu na uzyskany wynik,

- integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawnymi rówieśnikami,

- integracja rodzin posiadających dzieci niepełnosprawne,

- poprawianie sprawności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Uczniowie klasy 3a uczestniczyli w: uroczystej paradzie na czele z orkiestrą, odegraniu hymnu narodowego, wciągnięciu flagi państwowej, zapaleniu znicza oraz przysiędze sportowców.

Następnie brali udział w wielu konkurencjach bloku lekkoatletyczno- sprawnościowego: sztafetach, biegach na różnym dystansie, skoku w dal, rzucie piłeczką palantową, torze przeszkód, rzutach do celu, kręglach itp.

Na zakończenie olimpiady każdy sportowiec otrzymał medal oraz puchar dla szkoły. Uczniowie wrócili do szkoły bardzo zadowoleni i chętni do udziału w tej imprezie w przyszłym roku.

Galeria zdjęć