Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

II POWIATOWY KONKURS „KARTA ŚWIĄTECZNA WYRAZEM UCZUĆ”

2020-11-18

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. 1.  CELE KONKURSU:

·      Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu.

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych ucznia.
 • Promowanie postaw twórczych.
 • Rozwijanie zainteresowań i wyobraźni.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.
 1. 2.  UCZESTNICY KONKURSU: uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VIII.
 2. 3.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 • Uczestnicy konkursu wykonują swe prace indywidualnie w dowolnej technice płaskiej (bez komputerowej).
 • Maksymalny wymiar pocztówki to 15 cm x 21 cm.
 • Każda ze szkół może przesłać max. 10 prac (każdy z uczestników składa 1 pracę).
 • Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą takie informacje jak:

-     imię i nazwisko wykonawcy

-     nazwę szkoły, adres, telefon, mail,

-     imię i nazwisko nauczyciela opiekuna ucznia.

 • Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 • Prace zostaną ocenione przez powołane przez organizatorów jury w kategoriach:

- klasy IV-VI i VII-VIII

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy, a dla opiekunów podziękowania.  Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach wynikających z Regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 996, z późn. zm.); Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami w celu ich ekspozycji na wystawie pokonkursowej. Prace przechodzą na własność organizatora.

 • Prace należy składać na portierni szkoły lub nadsyłać pocztą (na koszt nadsyłającego)

do dnia 11. 12. 2020 r. na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa  nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Orkana 95/109, 42-229 Częstochowa

-       Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.sp53.edu.czestochowa.pl do dnia 23. 12. 2020 r.

-       Ewentualne zapytania proszę kierować na adres mailowy: renatawochal@op.pl

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

 

  (Pieczęć Administratora danych)                                                                   Częstochowa, dn. ………………………..

Karta zgłoszenia do konkursu

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

…………………………………………………………………………………………………                      

                                                                                   (imię i nazwisko dziecka/ucznia)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

( nazwa, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela)

 

w II Powiatowym Konkursie „Karta świąteczna wyrazem uczuć”

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie.

 1. 1.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału mojego dziecka w konkursie.
 2. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.
 3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej; jej fotografii oraz danych osobowych zawartych w „Karcie zgłoszenia” do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
  i prawie ich poprawiania.

 

 ……………………………………………………..

                                                                              (Czytelny podpis rodzica)

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że:

 1. 1.         Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Władysława Orkana 95/109, 42 – 229 Częstochowa; tel.  34 363 38 60; 34 363 49 92, e-mail: sp53@edukacja.czestochowa.pl.
 2. 2.         Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodms@sod.edu.pl lub numerem tel. 34 362 51 05 wew. 107.
 3. 3.         Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Karta świąteczna wyrazem uczuć.” na podstawie udzielonej zgody do czasu zakończenia procedury konkursowej. Karty zgłoszeń zostaną protokolarnie zniszczone do końca roku kalendarzowego.
 4. 4.         Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.
 5. 5.         Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. 6.         Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowlonym momencie.
 7. 7.         Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. 8.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka/ucznia w konkursie.

 

                                       (Podpis i pieczęć Dyrektora placówki oświatow

Czytaj więcej o: II POWIATOWY KONKURS „KARTA ŚWIĄTECZNA WYRAZEM UCZUĆ”