„Program dla szkół”

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

Załącznik do pisma DWKI-WPB.5013.4.2021.ARB

 

Informacja dotycząca prawidłowej realizacji „Programu dla szkół”
w roku szkolnym 2020/2021.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

mając na względzie zmiany spowodowane wprowadzonymi obostrzeniami
w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz prawidłową realizację „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, przyjęto rozwiązania,
które pozwalają na bardziej elastyczną  realizację zadań wynikających
z Programu.

W tym zakresie, zgodne z przepisami prawa krajowego oraz UE, znowelizowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół[1]

Wprowadzone przepisy umożliwiają dyrektorowi szkoły uczestniczącej
w Programie:

1)     w okresie, w którym czasowo zostało ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty[2], przekazywanie owoców i warzyw lub mleka, rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci uczęszczających do klas objętych takim ograniczeniem, biorących udział w zajęciach realizowanych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość[3].

Przekazywanie produktów odbywa się pod warunkiem przedłożenia przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, dyrektorowi szkoły podstawowej oświadczenia zawierającego zobowiązanie do odbioru owoców i warzyw
lub mleka oraz udostępnienia ich dzieciom zgodnie z warunkami
i wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2
do rozporządzenia. Oświadczenie:

 1. sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek;
 2. może być przekazywane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej[4] (tj. rozwiązania techniczne,
  w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się
  na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną).

2)     w związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych na czas oznaczony,
produkty, które nie mogły zostać udostępnione dzieciom biorącym udział
w Programie, mogą zostać udostępnione dzieciom, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udostępnianie im odpowiednio owoców i warzyw lub mleka, uczęszczającym do:

 1.  klas VI-VIII - w przypadku  szkół podstawowych oraz klas VI -
  w przypadku  ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia;
 2.  klas III-V - w przypadku ogólnokształcących szkół baletowych;
 3.  oddziałów przedszkolnych - w przypadku szkół podstawowych
  z oddziałami przedszkolnymi.

Dyrektorzy szkół uczestniczących w Programie, którzy na podstawie
§ 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach
zawiesili zajęcia edukacyjne na czas oznaczony, niezwłocznie powiadamiają o tym dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ponadto, osoby uprawnione do reprezentowania szkoły podstawowej powinny utrzymywać stały kontakt z zatwierdzonym dostawcą, w celu monitorowania sytuacji w zakresie funkcjonowania poszczególnych klas szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych.

W celu efektywnej realizacji Programu należy także upowszechnić powyższe informacje w całej społeczności szkolnej.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021 dostępne są na stronie internetowej https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html. Możliwości odbierania produktów w ramach „Programu dla szkół” przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczących się zdalnie znajdują się w Warunkach udziału na ww. stronie internetowej.

W przypadku pytań dyrektorzy szkół mogą je kierować bezpośrednio
do właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Z poważaniem

Marzena Machałek

Sekretarz Stanu
/ – podpisany cyfrowo/

 [1] Dz. U. z 2020 r., poz. 1511 z późn. zm.

[2] Na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)

[3] zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

[4] w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.