Stypendium szkolne na rok szk. 2021/2022

 

 

Artykuły

Stypendium szkolne na rok szk. 2021/2022

2021-08-27
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, 
że z dniem 1 września 2021 roku uruchamia procedurę stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2021/2022.
W związku z powyższym Sekcja Usług Środowiskowych przesyła w załączeniu:
 
1) pismo nr: SUŚ.ZWDM.5401.1.1.2021.1.LK z dnia 18.08.2021r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie,
dotyczące trybu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022,
2) druk wniosku w celu ubiegania się  o stypendium szklone na 2021/2022,
3) oświadczenie wnioskodawcy dot. zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium szklonego,
4) zaświadczenie o dochodach z tytułu zatrudnienia,
5) oświadczenie o osiągniętym dodatkowym dochodzie,
6) zaświadczenie o dochodach uczestnika Centrum Integracji Społecznej (CIS),
7) oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej rozpoczętej w roku bieżącym tj. 2021r.
8) oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na 
zasadach ogólnych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
9) oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób rozliczających się na podstawie 
przychodów o zryczałtowanym podatku dochodowym osiąganym przez osoby fizyczne,
10) potwierdzenie udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego,
11) wykaz wydatków kwalifikowanych do rozliczania stypendium szkolnego na rok 2021/2022,
12) druk wniosku o zasiłek szkolny na rok szkolny 2021/2022.
Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Zespołu ds. Wsparcia Dzieci i Młodzieży, Sekcji Usług Środowiskowych 
pod numerem tel. 34 372 42 20 w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, tj.:
poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 7:30 – 15:30
wtorek w godzinach 7:30 – 16:00
piątek w godzinach 7:30 – 15:00

Załączniki
Czytaj więcej o: Stypendium szkolne na rok szk. 2021/2022