Jesteś tutaj: Start / Inne

Inne

     Konkurs

        Weź udział!

Artykuły

XIII Wojewódzki Konkurs Poetycki "Pamięci Haliny Poświatowskiej"

2021-09-23

Podobnie, jak w latach ubiegłych, serdecznie zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim "Pamięci Haliny Poświatowskiej". To już trzynasta edycja konkursu i podobnie, jak w roku ubiegłym ze względu na pandemię Koronawirusa odbędzie się ona w formie zdalnej. 

Do udziału zachęcamy uczniów klas 4 - 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestnika (do 3 osób ze szkoły) jest napisanie tekstu poetyckiego poświęconego Poetce lub zainspirowanego Jej twórczością. Zgłoszenia udziału prosimy przesłać do 4 października.

Regulamin Konkursu:
 
 
Zapraszamy do udziału w konkursie:

Monika Łukasiewicz, Miłosława Pasternak, Izabela Sitek, Renata Sowada, nauczycielki SP 53. Kontakt z organizatorami: e-mail: rsowada@sp53czestochowa.onmicrosoft.com; tel. 603 210 490.

Czytaj więcej o: XIII Wojewódzki Konkurs Poetycki "Pamięci Haliny Poświatowskiej"

IV Powiatowy konkurs „OZDOBY WIELKANOCNE”

2021-03-04
 1. Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.
 2. Osoby odpowiedzialne: mgr Joanna Domagalska, mgr Renata Wochal .
 3. Celem konkursu jest:
 • Motywowanie uczniów do samodzielnego rozwijania zdolności manualnych.
 • Kultywowanie tradycji wielkanocnych wśród dzieci.
 • Upowszechnienie różnych form twórczości i inicjatywy młodych ludzi.
 • Uczniowie klas 0- III
 • Uczniowie klas IV-VIII
 • prace płaskie i przestrzenne
 • wykonane dowolną techniką, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
 • Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą takie informacje jak:
 1. Adresaci i forma pracy:
 1. Zasady uczestnictwa:

-     imię i nazwisko, klasę,

-     nazwę szkoły, adres, telefon, mail,

-     imię i nazwisko nauczyciela opiekuna ucznia.

 • Każda szkoła może przesłać 5 prac w każdej kategorii wiekowej.
 • Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 • Prace zostaną ocenione przez powołane przez organizatorów jury w kategoriach:

- klasy 0-III i IV-VIII

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy, a dla opiekunów podziękowania. 

          Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami w celu ich ekspozycji na  wystawie pokonkursowej.

 • Prace należy składać na portierni szkoły lub nadsyłać pocztą (na koszt nadsyłającego) do dnia 30. 03. 2021 r. na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa  nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Orkana 95/109, 42-229 Częstochowa

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.sp53.edu.czestochowa.pl

do dnia 15. 04. 2021 r.

 

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1)   Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

a)    adres do korespondencji: ul. Władysława Orkana 95/109, 42 – 229 Częstochowa ,

b)   numer telefonu: tel 34 363 38 60; 34 363 49 92,

c)    adres e-mail: sp53@edukacja.czestochowa.pl

2)   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3)   Dane osobowe podane przez uczestnika w Karcie zgłoszenia do konkursu lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4)   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu określonego w pkt. 3) Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

5)   Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.

6)   Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

7)   Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do sprzeciwu;
 6. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

8)        Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Prawa autorskie i inne

Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji.

Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie oznacza zgodę na publikację pracy wraz z imieniem i nazwiskiem autora na stronie internetowej organizatora: www.sp53.edu.czestochowa.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

Czytaj więcej o: IV Powiatowy konkurs „OZDOBY WIELKANOCNE”

Szkolny konkurs literacki w związku z realizacją przedsięwzięcia edukacyjnego Dęby Katyńskie w Częstochowie

2021-03-02

I.  CELE  KONKURSU

1. Rozwijanie zdolności literackich uczniów..

2. Inspirowanie do wyrażania swoich uczuć w twórczości literackiej.

3. Uczczenie ofiar zbrodni katyńskiej,

4. Pielęgnowanie pamięci bohaterów-ofiar zbrodni katyńskiej, konkretnie postaci związanych z częstochowskimi dębami katyńskimi,

5. Kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości i tradycji naszego narodu,

II  WYMAGANIA KONKURSOWE

Spotkanie z bohaterem Stanisławem Bieńkowskim było dla mnie…

Dokończ myśl w wybranej przez siebie formie wypowiedzi.

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej.

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

a) utwory poetyckie (wiersz),

b) utwory prozatorskie.

Prace muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie   przez  ucznia i nie powinny przekraczać 2 stron formatu A4 (czcionka Times Roman 12).

3. Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko opiekuna.      

III  Prace należy dostarczyć do dnia  22 marca  2021roku na adres aostalska@sp53czestochowa.onmicrosoft.com

 

IV  Ocena prac:

1. Dla zwycięzców przewidziane są  drobne upominki i dyplomy. Nauczyciele – opiekunowie otrzymają podziękowania.

2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach wynikających z Regulaminu Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. poz. 1000)

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami w celu ich ekspozycji związanych z projektem. Prace przechodzą na własność organizatora.

Czytaj więcej o: Szkolny konkurs literacki w związku z realizacją przedsięwzięcia edukacyjnego Dęby Katyńskie w Częstochowie

Szkolny konkurs plastyczny w związku z realizacją przedsięwzięcia edukacyjnego Dęby Katyńskie w Częstochowie

2021-03-02

 I.  CELE  KONKURSU

1. Rozwijanie zdolności plastycznych uczniów..

2. Inspirowanie do wyrażania swoich uczuć w twórczości plastycznej

3. Uczczenie ofiar zbrodni katyńskiej,

4. Pielęgnowanie pamięci bohaterów-ofiar zbrodni katyńskiej, konkretnie postaci związanych z częstochowskimi dębami katyńskimi,

5. Kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości i tradycji naszego narodu,

2. UCZESTNICY KONKURSU: uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VIII.

3. TEMATYKA PRAC:

 - Format A-3 lub A-4

- wykonanie portretu porucznika Stanisława Bieńkowskiego w dowolnej technice malarskiej lub rysunkowej

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

· Uczestnicy konkursu wykonują swe prace indywidualnie w dowolnej technice płaskiej (bez komputerowej).

· Każdy z uczestników składa 1 pracę.

· Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą takie informacje jak:

- imię i nazwisko, klasa

· Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

· Prace zostaną ocenione przez jury w kategoriach:

- klasy IV- VI

- klasy VII-VIII

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami w celu ich ekspozycji na wystawie pokonkursowej lub zdjęć prac na stronie internetowej szkoły. Prace przechodzą na własność organizatora.

· Prace należy składać na portierni szkoły do dnia 22.03. 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu.

Lista zwycięzców zostanie opublikowana najpóźniej 26 marce 2021r. na stronie Szkoły Podstawowej nr 53 w zakładce „Wyniki konkursów”. http://sp53.edu.czestochowa.pl/

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

a. adres do korespondencji: ul. Władysława Orkana 95/109, 42 – 229 Częstochowa ,

b. numer telefonu: tel 34 363 38 60; 34 363 49 92, c. adres e-mail: sp53@edukacja.czestochowa.pl

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3) Dane osobowe podane przez uczestnika w Karcie zgłoszenia do konkursu lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu określonego w pkt. 3) Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

5) Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.

6) Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

7) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

a. dostępu do swoich danych;

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. usunięcia danych osobowych;

Organizatorzy konkursu

Koordynatorzy projektu  Agnieszka Szczepaniak, Agnieszka Czubat

Anna Langier – nauczyciel plastyki i techniki

 

Czytaj więcej o: Szkolny konkurs plastyczny w związku z realizacją przedsięwzięcia edukacyjnego Dęby Katyńskie w Częstochowie

Szkolny konkurs plastyczny z okazji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych

2021-01-31

Konkurs Języka Angielskiego „SMART COOKIE”

2021-01-20

Nauczyciele języka angielskiego Justyna Janicka oraz Elżbieta Simkiewicz zapraszają na Konkurs Języka Angielskiego „SMART COOKIE”, który odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 o godz. 15.00 na platformie TEAMS.
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych.
• Konkurs sprawdza wiedzę z zakresu znajomości idiomów związanych z jedzeniem.
• Od uczestników Konkursu wymagana jest wiedza z zakresu leksykalnego, obejmującego znajomość wyrażeń idiomatycznych związanych z jedzeniem.
• Na etapie szkolnym uczestnicy rozwiązują test wielokrotnego wyboru z zakresu znajomości wyrażeń idiomatycznych związanych z jedzeniem.
• 1-3 uczniów, którzy otrzymają najwyższe wyniki w szkole, będzie brało udział w etapie powiatowym, który odbędzie się w czwartek 24 lutego 2021r. o godzinie 9:00
w budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie przy ulicy Krakowskiej 29.
• Szczegółowe informacje na temat konkursu u uczących nauczycieli języka angielskiego.

Czytaj więcej o: Konkurs Języka Angielskiego „SMART COOKIE”

Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „Czas zdalnego pomagania” w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

2020-12-15

 

 1.    ORGANIZATORKI KONKURSU:

Opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu: Joanna Zielińska, Agnieszka Szczepaniak

Nauczycielka informatyki: Anna Kalinowska

 1.   CELE KONKURSU:
 • kształtowanie właściwych postaw moralnych,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej,
 • rozwijanie zainteresowań, wyobraźni, wrażliwości dziecka,
 • promowanie postaw twórczych.
 1.   TEMATYKA PRACY KONKURSOWEJ:
 • uczniowie wykonują samodzielnie, w dowolnym programie, prezentację na temat: Czas zdalnego pomagania”. Prezentacja powinna się składać z co najmniej 5 slajdów oraz zawierać slajd tytułowy z imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora, slajd końcowy.
 1.    ZASADY KONKURSU:
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. VII-VIII,
 • Zapisane prace należy wysłać na maila: jzielinska1@sp53czestochowa.onmicrosoft.com wpisując w wiadomości następujące dane: imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko opiekuna ucznia.

Prosimy dołączyć: zgodę rodzica lub opiekuna ucznia (zał. nr 1), oświadczenie (zał. nr 2).

 1.   TEMINY:
 • Prace należy zgłaszać do 29 stycznia 2021 r.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w lutym 2021 r.
 • Informacja o zwycięzcach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły: sp53.edu.czestochowa.pl
 1.  UWAGI KOŃCOWE:
 2. Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.
 3. Na laureatów czekają dyplomy oraz upominki.
 4. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa.
 5. Komisja Konkursowa ocenia trafność i oryginalność przedstawienia tematyki konkursu oraz walory artystyczne pracy.
 6. W konkursie nie zostaną ocenione prace, w których podano niekompletne dane lub wpłynęły do

     Organizatora po terminie.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności: za prace, które nie dotarły do niego na skutek okoliczności niezależnych od niego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac związanych z Konkursem na terenie SP 53, podania do publicznej wiadomości danych osobowych uczniów nagrodzonych w konkursie.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 

 

Załącznik nr 1  

 

 

 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na prezentację pracy mojego dziecka

 

……………..….…………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

na wystawach i ekspozycjach.

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursu pt.: Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „Czas zdalnego pomagania”
w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego   

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  ……………………………………..............

                                   (podpis opiekuna prawnego autora )

 

 

Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie dotyczące przekazania praw autorskich

 

Oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do prac przesłanych

w ramach konkursu pt.: Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „Czas zdalnego pomagania”

ogłoszonego przez Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie (zwanego dalej Organizatorem).

Oświadczam, że przesłana praca nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie Organizatorowi autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac w zakresie:

- utrwalania i zwielokrotniania nadesłanej pracy;

- wytwarzania egzemplarzy pracy bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu;

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono, wystawiania, odtworzenia, publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i  czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym;

- wykorzystania pracy lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowania do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego, Internetu;

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy powoduje przeniesienie na Organizatora własności nadesłanego egzemplarza tej pracy bez względu na formę w jakiej został dostarczony.

 

                                                           ……………………………………………………………….

                                                           (miejscowość, data, imię i nazwisko opiekuna prawnego)

Czytaj więcej o: Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „Czas zdalnego pomagania” w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Konkurs " Różne oblicza wolontariatu"

2020-12-06

Zapraszamy uczniów klas VII-VIII

do udziału w szkolnym konkursie plastycznym

promocja wolontariatu: " Różne oblicza wolontariatu"

 PLAKAT

Cel konkursu:

- zainteresowanie uczniów  ideą wolontariatu,

- przedstawienie wolontariatu jako pożytecznego sposobu spędzania wolnego czasu,

- uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, stworzenie możliwości podejmowania przez nich działań na  rzecz potrzebujących pomocy,

- rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.

 


Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, formacie A-3

Na prace czekamy do 22.01.2021r.

Gotowe prace należy dostarczyć do szkoły, zostawić w przygotowanym pudle, przy portierni.

Do pracy należy dołączyć zgodę (zał. nr 1) i oświadczenie (zał. nr 2)

 

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.

Organizatorki: Joanna Zielińska, Agnieszka Szczepaniak, Justyna Depta

 

 

Załącznik nr 1  

 

 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na prezentację pracy mojego dziecka

 

……………..….…………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

na wystawach i ekspozycjach.

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w zgłoszeniu

Konkurs pt.: Promocja wolontariatu "Różne oblicza wolontariatu" - plakat

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 

                                                                                       ……………………………………..............

                                                 (podpis opiekuna prawnego autora )

 

 

Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie dotyczące przekazania praw autorskich

Oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do prac przesłanych

w ramach konkursu pt.: Promocja wolontariatu 

"Różne oblicz wolontariatu" - plakat

 

ogłoszonego przez Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie (zwanego dalej Organizatorem).

Oświadczam, że przesłana praca nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie Organizatorowi autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac w zakresie:

 • utrwalania i zwielokrotniania nadesłanej pracy;
 • wytwarzania egzemplarzy pracy bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu;
 • obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono, wystawiania, odtworzenia, publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i  czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym;
 • wykorzystania pracy lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowania do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego, internetu;

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy powoduje przeniesienie na Organizatora własności nadesłanego egzemplarza tej pracy bez względu na formę w jakiej został dostarczony.

 

                                                                              ……………………………………………………………….

                                                                              (miejscowość, data, imię i nazwisko opiekuna prawnego)

 

Czytaj więcej o: Konkurs " Różne oblicza wolontariatu"

"Częstochowa - moje miasto" konkurs szkolny z okazji 800-lecia Częstochowy.

2020-12-01

Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie szkolnym "Częstochowa - moje miasto" z okazji 800-lecia Częstochowy. Na to przedsięwzięcie składają się właściwie 4 propozycje :
dwa quizy po 5 pytań dla klas 2 - 4 i 5-8 pt. "Moja Częstochowa"
oraz konkurs plastyczny dla klas 0 - 4 i fotograficzny dla klas 5- 8.
Na odpowiedzi i prace czekamy do 15 XII.

Informacje na stronie biblioteki pod linkiem:


https://bibliotekasp53.blogspot.com/2020/12/czestochowa-moje-miasto-konkurs-szkolny.html

lub https://view.genial.ly/5fc3f5ed2bc71a0d19327759/interactive-image-interactive-image.

Proszę "klikać" na napisy (quiz, konkurs).

Dziękujemy.

Organizatorzy
Świetlica-Biblioteka - Grupa eTwinning
M. Pasternak, E. Stamik, I. Sitek, M. Gmitruk, D. Mela, R. Sowada, K. Węgrzyńska

Czytaj więcej o: "Częstochowa - moje miasto" konkurs szkolny z okazji 800-lecia Częstochowy.