Jesteś tutaj: Start / Inne

Inne

     Konkurs

        Weź udział!

Artykuły

Szkolny konkurs plastyczny z okazji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych

2021-01-31

Konkurs Języka Angielskiego „SMART COOKIE”

2021-01-20

Nauczyciele języka angielskiego Justyna Janicka oraz Elżbieta Simkiewicz zapraszają na Konkurs Języka Angielskiego „SMART COOKIE”, który odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 o godz. 15.00 na platformie TEAMS.
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych.
• Konkurs sprawdza wiedzę z zakresu znajomości idiomów związanych z jedzeniem.
• Od uczestników Konkursu wymagana jest wiedza z zakresu leksykalnego, obejmującego znajomość wyrażeń idiomatycznych związanych z jedzeniem.
• Na etapie szkolnym uczestnicy rozwiązują test wielokrotnego wyboru z zakresu znajomości wyrażeń idiomatycznych związanych z jedzeniem.
• 1-3 uczniów, którzy otrzymają najwyższe wyniki w szkole, będzie brało udział w etapie powiatowym, który odbędzie się w czwartek 24 lutego 2021r. o godzinie 9:00
w budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie przy ulicy Krakowskiej 29.
• Szczegółowe informacje na temat konkursu u uczących nauczycieli języka angielskiego.

Czytaj więcej o: Konkurs Języka Angielskiego „SMART COOKIE”

Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „Czas zdalnego pomagania” w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

2020-12-15

 

 1.    ORGANIZATORKI KONKURSU:

Opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu: Joanna Zielińska, Agnieszka Szczepaniak

Nauczycielka informatyki: Anna Kalinowska

 1.   CELE KONKURSU:
 • kształtowanie właściwych postaw moralnych,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej,
 • rozwijanie zainteresowań, wyobraźni, wrażliwości dziecka,
 • promowanie postaw twórczych.
 1.   TEMATYKA PRACY KONKURSOWEJ:
 • uczniowie wykonują samodzielnie, w dowolnym programie, prezentację na temat: Czas zdalnego pomagania”. Prezentacja powinna się składać z co najmniej 5 slajdów oraz zawierać slajd tytułowy z imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora, slajd końcowy.
 1.    ZASADY KONKURSU:
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. VII-VIII,
 • Zapisane prace należy wysłać na maila: jzielinska1@sp53czestochowa.onmicrosoft.com wpisując w wiadomości następujące dane: imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko opiekuna ucznia.

Prosimy dołączyć: zgodę rodzica lub opiekuna ucznia (zał. nr 1), oświadczenie (zał. nr 2).

 1.   TEMINY:
 • Prace należy zgłaszać do 29 stycznia 2021 r.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w lutym 2021 r.
 • Informacja o zwycięzcach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły: sp53.edu.czestochowa.pl
 1.  UWAGI KOŃCOWE:
 2. Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.
 3. Na laureatów czekają dyplomy oraz upominki.
 4. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa.
 5. Komisja Konkursowa ocenia trafność i oryginalność przedstawienia tematyki konkursu oraz walory artystyczne pracy.
 6. W konkursie nie zostaną ocenione prace, w których podano niekompletne dane lub wpłynęły do

     Organizatora po terminie.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności: za prace, które nie dotarły do niego na skutek okoliczności niezależnych od niego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac związanych z Konkursem na terenie SP 53, podania do publicznej wiadomości danych osobowych uczniów nagrodzonych w konkursie.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 

 

Załącznik nr 1  

 

 

 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na prezentację pracy mojego dziecka

 

……………..….…………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

na wystawach i ekspozycjach.

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursu pt.: Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „Czas zdalnego pomagania”
w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego   

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  ……………………………………..............

                                   (podpis opiekuna prawnego autora )

 

 

Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie dotyczące przekazania praw autorskich

 

Oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do prac przesłanych

w ramach konkursu pt.: Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „Czas zdalnego pomagania”

ogłoszonego przez Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie (zwanego dalej Organizatorem).

Oświadczam, że przesłana praca nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie Organizatorowi autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac w zakresie:

- utrwalania i zwielokrotniania nadesłanej pracy;

- wytwarzania egzemplarzy pracy bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu;

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono, wystawiania, odtworzenia, publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i  czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym;

- wykorzystania pracy lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowania do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego, Internetu;

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy powoduje przeniesienie na Organizatora własności nadesłanego egzemplarza tej pracy bez względu na formę w jakiej został dostarczony.

 

                                                           ……………………………………………………………….

                                                           (miejscowość, data, imię i nazwisko opiekuna prawnego)

Czytaj więcej o: Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „Czas zdalnego pomagania” w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Konkurs " Różne oblicza wolontariatu"

2020-12-06

Zapraszamy uczniów klas VII-VIII

do udziału w szkolnym konkursie plastycznym

promocja wolontariatu: " Różne oblicza wolontariatu"

 PLAKAT

Cel konkursu:

- zainteresowanie uczniów  ideą wolontariatu,

- przedstawienie wolontariatu jako pożytecznego sposobu spędzania wolnego czasu,

- uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, stworzenie możliwości podejmowania przez nich działań na  rzecz potrzebujących pomocy,

- rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.

 


Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, formacie A-3

Na prace czekamy do 22.01.2021r.

Gotowe prace należy dostarczyć do szkoły, zostawić w przygotowanym pudle, przy portierni.

Do pracy należy dołączyć zgodę (zał. nr 1) i oświadczenie (zał. nr 2)

 

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.

Organizatorki: Joanna Zielińska, Agnieszka Szczepaniak, Justyna Depta

 

 

Załącznik nr 1  

 

 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na prezentację pracy mojego dziecka

 

……………..….…………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

na wystawach i ekspozycjach.

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w zgłoszeniu

Konkurs pt.: Promocja wolontariatu "Różne oblicza wolontariatu" - plakat

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 

                                                                                       ……………………………………..............

                                                 (podpis opiekuna prawnego autora )

 

 

Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie dotyczące przekazania praw autorskich

Oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do prac przesłanych

w ramach konkursu pt.: Promocja wolontariatu 

"Różne oblicz wolontariatu" - plakat

 

ogłoszonego przez Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie (zwanego dalej Organizatorem).

Oświadczam, że przesłana praca nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie Organizatorowi autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac w zakresie:

 • utrwalania i zwielokrotniania nadesłanej pracy;
 • wytwarzania egzemplarzy pracy bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu;
 • obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono, wystawiania, odtworzenia, publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i  czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym;
 • wykorzystania pracy lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowania do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego, internetu;

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy powoduje przeniesienie na Organizatora własności nadesłanego egzemplarza tej pracy bez względu na formę w jakiej został dostarczony.

 

                                                                              ……………………………………………………………….

                                                                              (miejscowość, data, imię i nazwisko opiekuna prawnego)

 

Czytaj więcej o: Konkurs " Różne oblicza wolontariatu"

"Częstochowa - moje miasto" konkurs szkolny z okazji 800-lecia Częstochowy.

2020-12-01

Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie szkolnym "Częstochowa - moje miasto" z okazji 800-lecia Częstochowy. Na to przedsięwzięcie składają się właściwie 4 propozycje :
dwa quizy po 5 pytań dla klas 2 - 4 i 5-8 pt. "Moja Częstochowa"
oraz konkurs plastyczny dla klas 0 - 4 i fotograficzny dla klas 5- 8.
Na odpowiedzi i prace czekamy do 15 XII.

Informacje na stronie biblioteki pod linkiem:


https://bibliotekasp53.blogspot.com/2020/12/czestochowa-moje-miasto-konkurs-szkolny.html

lub https://view.genial.ly/5fc3f5ed2bc71a0d19327759/interactive-image-interactive-image.

Proszę "klikać" na napisy (quiz, konkurs).

Dziękujemy.

Organizatorzy
Świetlica-Biblioteka - Grupa eTwinning
M. Pasternak, E. Stamik, I. Sitek, M. Gmitruk, D. Mela, R. Sowada, K. Węgrzyńska

Czytaj więcej o: "Częstochowa - moje miasto" konkurs szkolny z okazji 800-lecia Częstochowy.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Mój Las”

2020-09-24

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) Zarząd Główny
Liga Ochrony Przyrody (LOP) Zarząd Główny o g ł a s z a j ą XXXIV EDYCJĘ – 2020 / 2021 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ pod hasłem MÓJ LAS
1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy.
1. Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu następuje następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej młodzieżowej oraz SITLiD.
2. Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap – na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z zastrzeżeniem pkt. 4./.
II etap – na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD
3. Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP w terminie do 30 listopada 2020 roku. W SP 53 prace konkursowe należy kierować do p. Ewy Skwary- uczniowie klas 7 i 8 i do p. Janusz Rapalskiego- uczniowie klas 4, 5 i 6.
4. Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające się z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.
4.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.
4.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.
5. Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
– wartością merytoryczną pracy,
– formą opracowania pracy,
– samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
– ogólną estetyką pracy,
– pomysłowością szaty graficznej.
6. Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
7. Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2021 roku wraz z protokółem sądu konkursowego.
8. Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2020 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.
9. Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.
10. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
11. Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.
12. Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
13. Ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2021 roku.
14. Lista fundatorów nagród ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.
2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych.
1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max. A3. Dopuszczane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone:
imieniem i nazwiskiem Autora wraz z podaniem wieku i klasy,
dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu,
imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna pracy.
6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.
3. Tematyka konkursu.
Tematy konkursu ustalone w XXXIV edycji 2020/2021 dla każdej kategorii wiekowej:
1. kategoria I Jestem opiekunem lasu
2. kategoria II Piętra lasu i ich mieszkańcy
3. kategoria III Rola wody w lesie
4. kategoria IV Rola lasów w zmieniających się warunkach klimatycznych w Polsce i na świecie
Tematy XXXIV edycji konkursu ustalone zostały na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.
4. Uczestnictwo w konkursie.
W konkursie “Mój Las” mającym na celu:
poszerzanie wiedzy przyrodniczo – ekologiczno – leśnej
promowanie walorów przyrodniczo – turystycznych polskich lasów
podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – ogólnokształcących i zawodowych.
Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria I – młodzież szkół podstawowych klas I – III
Kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas IV-VI
Kategoria III – młodzież szkół podstawowych klas VII-VIII
Kategoria IV – młodzież liceów ogólnokształcących oraz ponadpodstawowych szkół zawodowych
5. Postanowienia końcowe.
W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.
Autorzy prac – uczestnicy konkursu, mogą zostać nagrodzeni lub wyróżnieni tylko raz w danej kategorii wiekowej.
Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.
Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.
Uczniowie biorący udział w konkursie “Mój Las” oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu “Mój Las”.
Uczestnicy konkursu i opiekunowie prac poprzez uczestnictwo w konkursie “Mój Las” akceptują wszystkie jego warunki.
Uwaga
Prezydium ZG SITLiD zastrzega sobie prawo do zmiany, w porozumieniu z ZG LOP, terminów i trybu organizacji II etapu konkursu.
Organizatorzy konkursu w SP 53- etap szkolny: p. Ewa Skwara, p. Janusz Rapalski

Czytaj więcej o: Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Mój Las”

Konkursy biblioteczne

2020-09-23
Nauczycielki bibliotekarki zapraszają do udziału w konkursach bibliotecznych:
- fotograficznym "Biblioteka w oczach czytelnika" 
- na prezentację multimedialną "Wszystko o bibliotece".
 
Informacje na blogu biblioteki 
https://bibliotekasp53.blogspot.com/2020/09/konkursy-biblioteczne.html
 
Zgłoszenia udziału do 2 października 2020 r.


Czytaj więcej o: Konkursy biblioteczne

XII Wojewodzki Konkurs Poetycki "Pamięci Haliny Poświatowskiej"

2020-09-23

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „Pamięci Haliny Poświatowskiej”.

Cele: promocja twórczości uczniowskiej, rozbudzanie zainteresowań poetyckich, przybliżenie znanej postaci związanej z miastem.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Uczestnicy: uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Ze względu na pandemię konkurs i jego podsumowanie odbędą się w formie zdalnej.

2. Zadanie uczestnika: napisanie utworu poetyckiego poświęconego życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej lub utworu inspirowanego Jej twórczością.

3. Każdy uczeń zgłasza jeden samodzielnie napisany utwór poetycki.

4. Zasady zgłoszenia uczestnictwa:

- każda szkoła może zgłosić od 1 do 3 utworów napisanych przez uczniów;

- zgłoszenie pisemne lub mailowe powinno zawierać: tekst utworu, nazwisko autora, nazwisko, telefon kontaktowy opiekuna oraz adres szkoły;

- zgłoszenia przyjmowane są do 5 października 2020r.  na e-mail: bsp53@wp.pl 

lub w formie papierowej na adres: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Orkana 95/109 42-229 Częstochowa dopisek „Pamięci Haliny Poświatowskiej”.

5.Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

6. Prace oceni powołane jury konkursowe, które zwróci uwagę na: oryginalność ujęcia tematu, wyraz artystyczny, poprawność językową, nowatorstwo poetyckie.

7. Nagrody: dyplomy i nagrody dla laureatów, podziękowania dla nauczycieli.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 października 2020r. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą elektroniczną.

9. Uczniowie lub opiekunowie prawni podpisuja klauzulę wz. z RODO dotyczącą udziału w konkursie.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2007 roku, wówczas był to konkurs międzyszkolny. Dotychczasowym edycjom patronowali: Śląski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Częstochowy.

W komisji zasiadali: prof. dr hab. Elżbieta Hurnik, prof. dr hab. Katarzyna Janus (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza), prof. Maria Nasińska, mgr Beata Brodowicz – Szymanek (poetka, ZSS nr 23), mgr Barbara Łysak (opiekun Muzeum Poświatowskiej w SP 8) oraz mgr inż. Zbigniew Myga (brat H. Poświatowskiej i kustosz Domu Poezji). 

Informacje nt. konkursu na stronie Szkoły SP 53 sp53.edu.czestochowa.pl i blogu biblioteki bibliotekasp53.blogspot.com. 

Organizatorzy konkursu: Muzeum Częstochowskie; Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie. 

Zapraszamy do udziału w konkursie:

Monika Łukasiewicz, Miłosława Pasternak, Izabela Sitek, Renata Sowada, nauczycielki SP 53. 

Kontakt z organizatorami: e-mail: bsp53@wp.pl; tel. 603 210 490.

Czytaj więcej o: XII Wojewodzki Konkurs Poetycki "Pamięci Haliny Poświatowskiej"