Jesteś tutaj: Start / Inne

Inne

     Konkurs

        Weź udział!

Artykuły

"Częstochowa - moje miasto" konkurs szkolny z okazji 800-lecia Częstochowy.

2020-12-01

Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie szkolnym "Częstochowa - moje miasto" z okazji 800-lecia Częstochowy. Na to przedsięwzięcie składają się właściwie 4 propozycje :
dwa quizy po 5 pytań dla klas 2 - 4 i 5-8 pt. "Moja Częstochowa"
oraz konkurs plastyczny dla klas 0 - 4 i fotograficzny dla klas 5- 8.
Na odpowiedzi i prace czekamy do 15 XII.

Informacje na stronie biblioteki pod linkiem:


https://bibliotekasp53.blogspot.com/2020/12/czestochowa-moje-miasto-konkurs-szkolny.html

lub https://view.genial.ly/5fc3f5ed2bc71a0d19327759/interactive-image-interactive-image.

Proszę "klikać" na napisy (quiz, konkurs).

Dziękujemy.

Organizatorzy
Świetlica-Biblioteka - Grupa eTwinning
M. Pasternak, E. Stamik, I. Sitek, M. Gmitruk, D. Mela, R. Sowada, K. Węgrzyńska

Czytaj więcej o: "Częstochowa - moje miasto" konkurs szkolny z okazji 800-lecia Częstochowy.

II POWIATOWY KONKURS „KARTA ŚWIĄTECZNA WYRAZEM UCZUĆ”

2020-11-18

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. 1.  CELE KONKURSU:

·      Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu.

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych ucznia.
 • Promowanie postaw twórczych.
 • Rozwijanie zainteresowań i wyobraźni.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.
 1. 2.  UCZESTNICY KONKURSU: uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VIII.
 2. 3.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 • Uczestnicy konkursu wykonują swe prace indywidualnie w dowolnej technice płaskiej (bez komputerowej).
 • Maksymalny wymiar pocztówki to 15 cm x 21 cm.
 • Każda ze szkół może przesłać max. 10 prac (każdy z uczestników składa 1 pracę).
 • Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą takie informacje jak:

-     imię i nazwisko wykonawcy

-     nazwę szkoły, adres, telefon, mail,

-     imię i nazwisko nauczyciela opiekuna ucznia.

 • Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 • Prace zostaną ocenione przez powołane przez organizatorów jury w kategoriach:

- klasy IV-VI i VII-VIII

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy, a dla opiekunów podziękowania.  Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach wynikających z Regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 996, z późn. zm.); Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami w celu ich ekspozycji na wystawie pokonkursowej. Prace przechodzą na własność organizatora.

 • Prace należy składać na portierni szkoły lub nadsyłać pocztą (na koszt nadsyłającego)

do dnia 11. 12. 2020 r. na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa  nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Orkana 95/109, 42-229 Częstochowa

-       Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.sp53.edu.czestochowa.pl do dnia 23. 12. 2020 r.

-       Ewentualne zapytania proszę kierować na adres mailowy: renatawochal@op.pl

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

 

  (Pieczęć Administratora danych)                                                                   Częstochowa, dn. ………………………..

Karta zgłoszenia do konkursu

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

…………………………………………………………………………………………………                      

                                                                                   (imię i nazwisko dziecka/ucznia)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

( nazwa, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela)

 

w II Powiatowym Konkursie „Karta świąteczna wyrazem uczuć”

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie.

 1. 1.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału mojego dziecka w konkursie.
 2. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.
 3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej; jej fotografii oraz danych osobowych zawartych w „Karcie zgłoszenia” do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
  i prawie ich poprawiania.

 

 ……………………………………………………..

                                                                              (Czytelny podpis rodzica)

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że:

 1. 1.         Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Władysława Orkana 95/109, 42 – 229 Częstochowa; tel.  34 363 38 60; 34 363 49 92, e-mail: sp53@edukacja.czestochowa.pl.
 2. 2.         Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodms@sod.edu.pl lub numerem tel. 34 362 51 05 wew. 107.
 3. 3.         Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Karta świąteczna wyrazem uczuć.” na podstawie udzielonej zgody do czasu zakończenia procedury konkursowej. Karty zgłoszeń zostaną protokolarnie zniszczone do końca roku kalendarzowego.
 4. 4.         Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.
 5. 5.         Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. 6.         Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowlonym momencie.
 7. 7.         Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. 8.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka/ucznia w konkursie.

 

                                       (Podpis i pieczęć Dyrektora placówki oświatow

Czytaj więcej o: II POWIATOWY KONKURS „KARTA ŚWIĄTECZNA WYRAZEM UCZUĆ”

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Mój Las”

2020-09-24

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) Zarząd Główny
Liga Ochrony Przyrody (LOP) Zarząd Główny o g ł a s z a j ą XXXIV EDYCJĘ – 2020 / 2021 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ pod hasłem MÓJ LAS
1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy.
1. Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu następuje następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej młodzieżowej oraz SITLiD.
2. Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap – na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z zastrzeżeniem pkt. 4./.
II etap – na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD
3. Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP w terminie do 30 listopada 2020 roku. W SP 53 prace konkursowe należy kierować do p. Ewy Skwary- uczniowie klas 7 i 8 i do p. Janusz Rapalskiego- uczniowie klas 4, 5 i 6.
4. Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające się z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.
4.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.
4.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.
5. Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
– wartością merytoryczną pracy,
– formą opracowania pracy,
– samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
– ogólną estetyką pracy,
– pomysłowością szaty graficznej.
6. Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
7. Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2021 roku wraz z protokółem sądu konkursowego.
8. Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2020 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.
9. Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.
10. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
11. Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.
12. Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
13. Ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2021 roku.
14. Lista fundatorów nagród ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.
2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych.
1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max. A3. Dopuszczane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone:
imieniem i nazwiskiem Autora wraz z podaniem wieku i klasy,
dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu,
imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna pracy.
6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.
3. Tematyka konkursu.
Tematy konkursu ustalone w XXXIV edycji 2020/2021 dla każdej kategorii wiekowej:
1. kategoria I Jestem opiekunem lasu
2. kategoria II Piętra lasu i ich mieszkańcy
3. kategoria III Rola wody w lesie
4. kategoria IV Rola lasów w zmieniających się warunkach klimatycznych w Polsce i na świecie
Tematy XXXIV edycji konkursu ustalone zostały na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.
4. Uczestnictwo w konkursie.
W konkursie “Mój Las” mającym na celu:
poszerzanie wiedzy przyrodniczo – ekologiczno – leśnej
promowanie walorów przyrodniczo – turystycznych polskich lasów
podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – ogólnokształcących i zawodowych.
Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria I – młodzież szkół podstawowych klas I – III
Kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas IV-VI
Kategoria III – młodzież szkół podstawowych klas VII-VIII
Kategoria IV – młodzież liceów ogólnokształcących oraz ponadpodstawowych szkół zawodowych
5. Postanowienia końcowe.
W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.
Autorzy prac – uczestnicy konkursu, mogą zostać nagrodzeni lub wyróżnieni tylko raz w danej kategorii wiekowej.
Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.
Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.
Uczniowie biorący udział w konkursie “Mój Las” oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu “Mój Las”.
Uczestnicy konkursu i opiekunowie prac poprzez uczestnictwo w konkursie “Mój Las” akceptują wszystkie jego warunki.
Uwaga
Prezydium ZG SITLiD zastrzega sobie prawo do zmiany, w porozumieniu z ZG LOP, terminów i trybu organizacji II etapu konkursu.
Organizatorzy konkursu w SP 53- etap szkolny: p. Ewa Skwara, p. Janusz Rapalski

Czytaj więcej o: Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Mój Las”

Konkursy biblioteczne

2020-09-23
Nauczycielki bibliotekarki zapraszają do udziału w konkursach bibliotecznych:
- fotograficznym "Biblioteka w oczach czytelnika" 
- na prezentację multimedialną "Wszystko o bibliotece".
 
Informacje na blogu biblioteki 
https://bibliotekasp53.blogspot.com/2020/09/konkursy-biblioteczne.html
 
Zgłoszenia udziału do 2 października 2020 r.


Czytaj więcej o: Konkursy biblioteczne

XII Wojewodzki Konkurs Poetycki "Pamięci Haliny Poświatowskiej"

2020-09-23

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „Pamięci Haliny Poświatowskiej”.

Cele: promocja twórczości uczniowskiej, rozbudzanie zainteresowań poetyckich, przybliżenie znanej postaci związanej z miastem.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Uczestnicy: uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Ze względu na pandemię konkurs i jego podsumowanie odbędą się w formie zdalnej.

2. Zadanie uczestnika: napisanie utworu poetyckiego poświęconego życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej lub utworu inspirowanego Jej twórczością.

3. Każdy uczeń zgłasza jeden samodzielnie napisany utwór poetycki.

4. Zasady zgłoszenia uczestnictwa:

- każda szkoła może zgłosić od 1 do 3 utworów napisanych przez uczniów;

- zgłoszenie pisemne lub mailowe powinno zawierać: tekst utworu, nazwisko autora, nazwisko, telefon kontaktowy opiekuna oraz adres szkoły;

- zgłoszenia przyjmowane są do 5 października 2020r.  na e-mail: bsp53@wp.pl 

lub w formie papierowej na adres: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Orkana 95/109 42-229 Częstochowa dopisek „Pamięci Haliny Poświatowskiej”.

5.Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

6. Prace oceni powołane jury konkursowe, które zwróci uwagę na: oryginalność ujęcia tematu, wyraz artystyczny, poprawność językową, nowatorstwo poetyckie.

7. Nagrody: dyplomy i nagrody dla laureatów, podziękowania dla nauczycieli.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 października 2020r. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą elektroniczną.

9. Uczniowie lub opiekunowie prawni podpisuja klauzulę wz. z RODO dotyczącą udziału w konkursie.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2007 roku, wówczas był to konkurs międzyszkolny. Dotychczasowym edycjom patronowali: Śląski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Częstochowy.

W komisji zasiadali: prof. dr hab. Elżbieta Hurnik, prof. dr hab. Katarzyna Janus (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza), prof. Maria Nasińska, mgr Beata Brodowicz – Szymanek (poetka, ZSS nr 23), mgr Barbara Łysak (opiekun Muzeum Poświatowskiej w SP 8) oraz mgr inż. Zbigniew Myga (brat H. Poświatowskiej i kustosz Domu Poezji). 

Informacje nt. konkursu na stronie Szkoły SP 53 sp53.edu.czestochowa.pl i blogu biblioteki bibliotekasp53.blogspot.com. 

Organizatorzy konkursu: Muzeum Częstochowskie; Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie. 

Zapraszamy do udziału w konkursie:

Monika Łukasiewicz, Miłosława Pasternak, Izabela Sitek, Renata Sowada, nauczycielki SP 53. 

Kontakt z organizatorami: e-mail: bsp53@wp.pl; tel. 603 210 490.

Czytaj więcej o: XII Wojewodzki Konkurs Poetycki "Pamięci Haliny Poświatowskiej"