„Wiem więcej, umiem więcej”

Projekt „Wiem więcej, umiem więcej” – wspieramy zdolną młodzież rozwijając jej umiejętności z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka polskiego - III edycja.

Współpraca Nauczycieli IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida i Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie. Nauczyciele biorący udział w projekcie: Agnieszka Owczarek i Małgorzata Kosmalska - koordynatorzy, Tomasz Turek i Agnieszka Kowalczyk, Barbara Wcześniak i Ewa Skwara, Urszula Kurek i Edyta Stochel, Katarzyna Sołtys i Grażyna Wyrwisz-Frajer, Agnieszka Złota i Alicja Ostalska.


Cele:
-  pogłębianie wiedzy zdobytej prze młodzież na lekcjach matematyki, biologii, chemii, geografii, języka polskiego a także poszerzanie zakresu ich umiejętności poprzez realizację tematów z klas programowo wyższych oraz treści wykraczających poza program nauczania;
- rozbudzanie ciekawości otaczającego świata, uczenie prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków, kształtowanie właściwej postawy wobec przyrody;
- rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego;
- stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwijania się ucznia.

Działania podejmowane w ramach projektu: nauczyciele uzgadniają temat i zakres materiału, które będą realizowane podczas spotkania. Przygotowane na zajęciach dodatkowych w swojej szkole grupy młodzieży z liceum i szkoły podstawowej pracują wspólnie na lekcji w IX LO. Zajęcia prowadzą uczniowie liceum pod kierunkiem swoich opiekunów.  Nauczyciele stosują aktywizujące metody i formy pracy oraz motywują swoją postawą uczniów do zaangażowanej pracy podczas spotkania.