Kominikat Dyrektora szkoły

 Szanowni Państwo Rodzice Uczniów

  1. Zgodnie z decyzją  Premiera RP zdalne nauczanie klas IV – VIII jest przedłużone do 27.11. 2020 r.
  2. Zdalnym nauczaniem  objęte zostaną od 09.11. 2020 r  także klasy I – III.
  3. Uczniowie klas I – III od poniedziałku będą realizować zajęcia zdalnie , w tym zajęcia on- line za pomocą aplikacji Teams.
  4. Plan zajęć klasy na platformie Teams zostanie przekazany przez wychowawców.
  5. Oddział przedszkolny w szkole funkcjonuje zgodnie z planem.
  6. Na terenie szkoły istnieje możliwość realizowania zajęć rewalidacyjnych.
  7. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze (świetlicowe). Opieką mogą zostać objęci  w szczególności uczniowie, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę  z pandemią COVID-19.
  8. Stołówka szkolna nie będzie wydawała obiadów dla uczniów. Rozliczenie wpłat za listopad nastąpi w grudniu.
  9. Proszę - w sytuacjach problemowych – utrzymywać kontakt  z wychowawcami, którzy będą  koordynować pracę na poziomie klasy.

Andrzej Szostek Dyrektor szkoły