Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Artykuły

Szkolny geograficzny konkurs fotograficzny Jurajski krajobraz

2021-04-15

Regulamin szkolnego geograficznego konkursu fotograficznego Jurajski krajobraz

I. Postanowienia ogólne

1. Temat konkursu: Jurajski krajobraz.

2. Celem konkursu jest:

─ poznawanie najbliższej okolicy,

─ kształtowanie właściwej postawy człowieka wobec przyrody i ciekawych obiektów architektonicznych,

─ popularyzacja fotografii wśród uczniów,

─ prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

II. Zasady konkursu

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie.

2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie wybranego krajobrazu jurajskiego poprzez samodzielnie wykonaną fotografię.

3. Oryginalność zdjęć zostanie sprawdzona w internetowej wyszukiwarce graficznej.

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace.

5.Format prac:

- fotografie wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu,

- zapisane w formacie JPEG,

- bez przekształceń w programach graficznych,

6. Każde zdjęcie należy podpisać uwzględniając:

- imię nazwisko autora,

- tytuł pracy,

- miejsce wykonania zdjęcia, informacje o tym co jest przedstawione na nim przedstawione,

- datę wykonania zdjęcia,

7. Data i miejsce składania prac:

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 07.05.2021 r. na adres e-mail pani Katarzyny Bonar kbonar@sp53czestochowa.onmicrosoft.com

8. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację zdjęć na stronie internetowej szkoły www.sp53.edu.czestochowa.pl z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostają ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Przewidziano nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych miejsc.

3. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.05.2021 roku.

5. Prace uczestników zostaną opublikowane w galerii na stronie internetowej szkoły www.sp53.edu.czestochowa.pl z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

IV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

a. adres do korespondencji: ul. Władysława Orkana 95/109, 42 – 229 Częstochowa ,

b. numer telefonu: tel 34 363 38 60; 34 363 49 92, c. adres e-mail: sp53@edukacja.czestochowa.pl

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3) Dane osobowe podane przez uczestnika w Karcie zgłoszenia do konkursu lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu określonego w pkt. 3) Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

5) Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.

6) Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

7) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

a. dostępu do swoich danych;

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. usunięcia danych osobowych;

e. prawo do sprzeciwu;

f. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Prawa autorskie i inne

Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji.

Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie oznacza zgodę na publikację pracy wraz z imieniem i nazwiskiem autora na stronie internetowej organizatora: www.sp53.edu.czestochowa.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Katarzyna Bonar

WYNIKI IV POWIATOWEGO KONKURSU OZDOBY WIELKANOCNE PISANKI i KRASZANKI

2021-04-14

Kl. 0-III

I MIEJSCE

Adam Lis  SP 33 w Częstochowie

II MIEJSCE

Błażej Kuliński  SP 19 w Częstochowie

III MIEJSCE

Agata Piątkowska  SP 17 w Częstochowie

WYRÓŻNIENIE

Ewa Michalska ZSP w Kamyku

Alicja Siewior  SP 53 w Częstochowie

Kl. IV -VIII

I MIEJSCE

Julia Jastrzębska  SP 53 w Częstochowie

II MIEJSCE

Kinga Mermer  SP 49 w Częstochowie

III MIEJSCE

Hubert Słabik  Szkoła  Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie

Iga Świtała – SP w Radostkowie

TECHNIKA PŁASKA

I MIEJSCE

Maria Łopacińska SP 33 w Częstochowie

II MIEJSCE

Alicja Rudzka SP 1 w Częstochowie

III MIEJSCE

Bartosz Kowalczyk SP 53 w Częstochowie

Vanessa Dróżdż SP 53 w Częstochowie

TECHNIKA PRZESTRZENNA

KLASY 0-III

I MIEJSCE
Julia Kurczyńska SP 1 w Częstochowie

II MIEJSCE
Oliwia Januszka SOSW nr 1 w Częstochowie

Mikołaj Donies SP 8 w Częstochowie

III MIEJSCE

Fabian Bejm SP 46 w Częstochowie

Oliwia Błaszczak-Olejnik SP 1 w Częstochowie

WYRÓŻNIENIE

Mikołaj Przydatek SP 50 w Częstochowie

KLASY IV-VIII

I MIEJSCE

Bartosz Grobelak SP w Radostkowie

II MIEJSCE

Jakub Kolewiński SP 53 w Częstochowie

III MIEJSCE

Viktoria Kowalczyk SOSW nr 1 w Częstochowie

 

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom  za udział w konkursie.

Po odbiór nagród ,dyplomów i podziękowań   zapraszamy od 4 maja 2021 r. do SP nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi m. Marii Skłodowskiej –Curie w Częstochowie.

Organizatorzy: Joanna Domagalska, Renata Wochal

Szkolny konkurs z okazji Światowego Dnia Ziemi

2021-04-13

Regulamin szkolnego konkursu z okazji Światowego Dnia Ziemi

Hasło przewodnie ‘ Przywróć naszą Ziemie’

I. Postanowienia ogólne

1. Temat konkursu: Przywróć naszą Ziemie

2. Celem konkursu jest:

- poprawa świadomości uczestników dotyczących efektów niszczenia środowiska naturalnego,

- kreatywne rozwijanie wrażliwości estetycznej uczestników oraz odkrywanie przyjemności tworzenia

- propagowanie właściwych postaw ekologicznych

- zachęcenie do refleksji nad tym jak ważna jest dla nas przyroda, fascynująca, ciekawa.

- prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

II. Zasady konkursu

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ekokoszulki lub rzeźby czy eko gry wykorzystując odpady domowe.

3. Oryginalność prac zostanie sprawdzona w internetowej wyszukiwarce graficznej.

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 prace

5.Format prac:

- prace wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu,

- zapisane w formacie JEPG,

6. Każdą prace należy podpisać uwzględniając:

- imię i nazwisko autora,klasa

- tytuł pracy,

7. Data i miejsce składania prac:

Zdjęcie wykonanej pracy należy przesłać do dnia 21.04.2021 r. na adres e-mail pani Barbary Paulewicz bpaulewicz@sp53czestochowa.onmicrosoft.com

8. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację prac na stronie internetowej szkoły www.sp53.edu.czestochowa.pl z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostają ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Przewidziano nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych miejsc.

3. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.04..2021 roku.

5. Prace uczestników zostaną opublikowane w galerii na stronie internetowej szkoły www.sp53.edu.czestochowa.pl z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

IV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

a. adres do korespondencji: ul. Władysława Orkana 95/109, 42 – 229 Częstochowa ,

b. numer telefonu: tel 34 363 38 60; 34 363 49 92, c. adres e-mail: sp53@edukacja.czestochowa.pl

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3) Dane osobowe podane przez uczestnika w Karcie zgłoszenia do konkursu lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu określonego w pkt. 3) Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

5) Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.

6) Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

7) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

a. dostępu do swoich danych;

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. usunięcia danych osobowych;

e. prawo do sprzeciwu;

f. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Prawa autorskie i inne

Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do pracy, którą zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji.

Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie oznacza zgodę na publikację pracy wraz z imieniem i nazwiskiem autora na stronie internetowej organizatora: www.sp53.edu.czestochowa.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE. Barbara Paulewicz

Wyniki szkolnego konkursu przyrodniczego na ulotkę pt. „Oszczędzajmy wodę”

2021-04-11

W konkursie wzięli uczniowie klas IV-VIII. Komisja konkursowa oceniła i wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Zadaniem uczniów było wykonanie ulotki (w dowolnym programie graficznym) promującej oszczędzanie wody.

I kategoria- klasy IV-VI

1 miejsce- Zuzanna Kubiak kl. 4d

2 miejsce- Olaf Kania kl. 4a

3 miejsce- Adam Bajerski kl. 4d, Maciej Kimla kl. 6d

Wyróżnienia- Dawid Chrapoński kl. 4d, Marika Wachelka kl. 4b, Angelika Krawczyk- kl. 4d,

Oliwia Kowalska kl. 5a, Julia Jastrzembowska kl. 6d, Michał Ciesielski- kl. 6f

II kategoria- klasy VII-VIII

1 miejsce- Emilia Szczypior kl. 8d

2 miejsce- Pola Fornal kl. 7e

3 miejsce- Klaudia Wosik kl. 8d

Wyróżnienia- Kacper Kępa kl. 8a, Emilia Brędzel kl. 8b, Anna Szewczyk kl. 7e,

Maja Kubiak kl. 8d

Dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym. O sposobie wręczenia dyplomów oraz drobnych upominków poinformujemy uczniów indywidualnie.

Organizatorzy konkursu- p. Ewa Skwara, p. Janusz Rapalski

Zapraszamy do obejrzenia najlepszych, nagrodzonych prac konkursowych.

Nagrodzona praca

Nagrodzona praca

Wyniki Szkolnego Konkursu,, Naprawdę ładne życzenia wielkanocne…’’ pod patronatem parafii pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej

2021-04-11

Jury pod przewodnictwem proboszcza parafii- księdza Gabriela Biskupa miało trudny wybór.

Nagrodziło następujące prace:

I miejsce-   Klaudia Wosik 8b

                Jakub Rabinak 8b

II miejsce-    Julia Grzyb 4a

                  Igor Kempa 7a

III miejsce-    Jakub Kolewiński 4a

                   Leon Zatorski 5a

Wyróżnienia : Julia Kolmasiak 4a,

                   Lena Środzińska 4d

                   Pola Fornal 7e

Wszystkim laureatom gratulujemy! O terminie i sposobie odebrania nagród, powiadomimy droga mailową.

Organizatorzy: Grażyna Mulica,Wojciech Mulica,Małgorzata Jarkiewicz

Szkolny konkurs przyrodniczy „Nie podgrzewam atmosfery”

2021-04-11

 I.  CELE  KONKURSU:

 • propagowanie postaw proekologicznych z okazji Światowego Dnia Ziemi,
 • uświadomienie uczniom ich wpływu na zmiany klimatu oraz wskazanie działań na rzecz ochrony klimatu i zmotywowanie do nich.

Uczeń:

 • dostrzega i rozumie wpływ działalności człowieka na środowisko,
 • zauważa związek pomiędzy swoimi zachowaniami życia codziennego a zmianami klimatu,
 • w codziennym życiu stara się podejmować decyzje z uwzględnieniem wiedzy i postaw dot. zmian klimatu,
 • rozwija pasje i uzdolnienia poprzez tworzenie własnych projektów.

 

2. UCZESTNICY KONKURSU:

 • uczniowie z klas V – VIII.

3. TEMATYKA PRAC:

 • wykonanie prezentacji o zmianach klimatu i działaniach na rzecz ochrony klimatu,
 • prezentację należy wykonać w programie PowerPoint, maksymalnie 10 slajdów.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 • pracę należy przesłać na adres mailowy podany przez organizatorów konkursu:

klasy V-VI- p. Janusz Rapalski,

klasy VII-VIII- p. Ewa Skwara,

 • praca powinna być podpisana- imię i nazwisko ucznia, klasa, z dopiskiem Szkolny konkurs „Nie podgrzewam atmosfery”.

Prace zostaną ocenione przez jury w kategoriach:

- klasy V- VI

- klasy VII-VIII

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami w celu ich ekspozycji na stronie internetowej szkoły. Prace przechodzą na własność organizatora.

Prace należy przesłać do dnia 25.04. 2021 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu.

Lista zwycięzców zostanie opublikowana najpóźniej do 30 kwietnia 2021r. na stronie Szkoły Podstawowej nr 53 w zakładce „Wyniki konkursów”. http://sp53.edu.czestochowa.pl/

 

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

a. adres do korespondencji: ul. Władysława Orkana 95/109, 42 – 229 Częstochowa ,

b. numer telefonu: tel 34 363 38 60; 34 363 49 92, c. adres e-mail: sp53@edukacja.czestochowa.pl

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3) Dane osobowe podane przez uczestnika w Karcie zgłoszenia do konkursu lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu określonego w pkt. 3) Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

5) Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.

6) Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

7) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

a. dostępu do swoich danych;

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. usunięcia danych osobowych;

e. prawo do sprzeciwu;

f. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Prawa autorskie i inne

Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji.

Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie oznacza zgodę na publikację pracy wraz z imieniem i nazwiskiem autora na stronie internetowej organizatora: www.sp53.edu.czestochowa.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Organizatorzy konkursu: Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

-Janusz Rapalski, Ewa Skwara

 

Ważna informacja

2021-04-08

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych (dotyczy  dzieci spoza obwodu) są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły do 16.04.2021 godz. 15:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Lista dzieci zakwalifikowanych jest umieszczona w siedzibie szkoły.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat – tel.34 363 49 92

Turniej wiedzy olimpijskiej dla klas 5

2021-03-30

Uczniowie klas 5 przystąpili do turnieju online organizowanego na platformie Teams.

Zadaniem ich było wykazanie się znajomością na temat Igrzysk Olimpijskich od czasów starożytnych, rozgrywanymi konkurencjami podczas letnich i zimowych zawodów.

Uczniowie pracowali w zespołach dwuosobowych, ich zadaniem było rozwiązanie krzyżówki.

Podczas zmagań uczniowie wykazali się pracą zespołową oraz umiejętnością wyszukiwania informacji w internecie.

I miejsce –Oliwia Kowalska 5a

                   Oliwia Kuta-Łebek 5a

II miejsce - Lena Kwarciak  5a

                    Klara Hirachan 5a

III miejsce – Wiktor Smędzik 5b

                       Dawid Stacherczak 5b

                      Ania Skowrońska 5a

                      Maria Bąk 5a                                                                          

Organizator turnieju:

Nauczyciel wychowania fizycznego Elwira Kutera

Podsumowanie projektu "Dęby Katyńskie w Częstochowie"

2021-03-28